Algemene Leverings- & Betalingsvoorwaarden

 

Op deze pagina kunt u de Algemene Leverings- & Betalingsvoorwaarden van onze webwinkel nalezen. Indien u bij het betalen akkoord gaat met deze voorwaarden is de overeenkomst tussen u, de koper, en ons, de verkoper, definitief tot stand gekomen. Vandaar dan ook dat wij u vriendelijk verzoeken onze Algemene Leverings- & Betalingsvoorwaarden aandachtig door te nemen alvorens u hiertoe overgaat.

 

Wij leveren onze producten in de regel aan professionele partijen die niet alleen op de hoogte zijn van de verwerkingswijze maar ook van alle eisen op het gebied van de regelgeving betreffende Bouw chemische producten. Indien u niet over de benodigde kennis en/of vaardigheden beschikt om dergelijke producten op verantwoorde wijze, met een bevredigend eindresultaat, toe te passen verzoeken wij u hiervoor een deskundige in te schakelen.

 

Artikel 1 – Algemene informatie

 

1.01

De Kornuyt Webshop is eigendom van C. Kornuyt B.V. C. Kornuyt BV is een applicatiebedrijf met ruim 35 jaar ervaring in voornamelijk het B2B segment. Onze specialisaties zijn; gietvloeren, betonreparatie & vochtbestrijding (injecteren). Een volledig overzicht van onze diensten kunt u terugvinden op de Kornuyt website.

 

1.02

C. Kornuyt B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Ons KvK nummer is 17065328 en het BTW nummer NL0096.54.355.B.01.

 

1.03

De Kornuyt WebShop is voorzien van een SSL-Certificaat. Dit betekent dat wij aan de wettelijke eisen betreffende de beveiliging van uw persoons- en betaalgegevens voldoen. Wij nemen de beveiliging van uw en onze gegevens uiterst serieus en streven naar een voortdurende verbetering hiervan.

 

1.04

Bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude doen wij ten allen tijden aangifte bij de politie.

 

1.05

Onder ‘Koper’ wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon, consument of rechtspersoon, die bouw chemische producten en/of diensten van de Kornuyt WebShop / C. Kornuyt B.V. afneemt dan wel daartoe interesse toont.

 

1.06

Onder ‘Verkoper’ wordt de Kornuyt WebShop verstaan .

 

1.07

Wij streven ernaar om het juiste product te leveren voor het door u beoogde gebruik. Indien u hierbij advies nodig heeft staan onze medewerkers u graag te woord.

 

1.08

Er is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die de activiteiten voor deze WebShop afdekt.

 

 

Artikel 2 – Mutaties Algemene Voorwaarden

 

2.01

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen c/q producten die worden aangeboden via de Kornuyt WebShop.

 

2.02

Van het in deze Algemene Leverings- & Betalingsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk door de Kornuyt WebShop is bevestigd.

 

2.03

Eventuele door de Koper gehanteerde Algemene Leverings- & Betalingsvoorwaarden zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de Kornuyt WebShop is ingestemd.

 

2.04

Een overeenkomst komt slechts tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de Koper van het aanbod van de Kornuyt WebShop.

 

2.05

Een overeenkomst kan zowel schriftelijk als door middel van elektronische communicatievormen, te weten email en internet, tot stand komen. Elektronische bestanden van de Kornuyt WebShop gelden, voor zover de wet dit toelaat, als bewijs.

 

2.06

De Kornuyt WebShop behoudt zich het recht voor deze Algemene Leverings- & Betalingsvoorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

2.07

Indien er nog geen bindend aanbod of overeenkomst met de Koper tot stand is gekomen behoudt de Kornuyt WebShop zich uitdrukkelijk het recht voor om op ieder moment de prijzen van producten en/of diensten te kunnen wijzigen.

 

2.08

Wanneer u gebruik maakt van de Kornuyt WebShop en/of een bestelling plaatst aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de internetsite.

 

2.09

De Kornuyt WebShop is bevoegd om van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met een Koper.

 

 

Artikel 3 – De overeenkomst

 

3.01

De overeenkomst tussen de Kornuyt WebShop en de Koper is definitief indien de Koper akkoord is gegaan met de Algemene Leverings- & Betalingsvoorwaarden en de webwinkel gemachtigd heeft het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de Koper een betaling heeft voldaan via iDEAL of Paypal of indien is overeengekomen een factuur achteraf aan de Koper te verzenden. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de Kornuyt Webshop, is de Koper eigenaar geworden van het desbetreffende product.

 

3.02

De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

 

3.03

U bent als Koper verplicht uw betalingsverplichting aan de Kornuyt WebShop na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt ontvangt u een betalingsherinnering van ons. Als blijkt dat u vervolgens na 7 dagen voor ondernemingen resp. 14 dagen  voor particulieren nog steeds niet heeft betaald worden de wettelijk bepaalde aanvullende kosten in rekening gebracht. Een verder vervolg van het incassotraject wordt automatisch en onherroepelijk uit handen gegeven aan een incassobureau.

 

3.04

Nadat u tot een aankoop bent over gegaan ontvangt u per email een schriftelijke bevestiging hiervan. In deze mail word de productnaam, de hoeveelheid en de prijs waarvoor u dit product heeft aangeschaft vermeld.

 

 

Artikel 4 – Prijzen

 

4.01

De prijzen op de Kornuyt WebShop worden in- en exclusief BTW vermeld.

 

4.02

Indien u ons machtigt een bedrag van uw bank- of girorekening af te schrijven, bent u verplicht het juiste bank- of girorekeningnummer door te geven. Misbruik, fraude of pogingen hiertoe worden gemeld bij de relevante instanties en hier wordt aangifte van gedaan.

 

4.03

De prijzen op de website wijzigen niet tijdens het betaalproces. Dit geldt uiteraard uitsluitend wanneer u een betaaltransactie aaneengesloten uitvoert. Indien u hieraan voldoet betaald u de prijs die zichtbaar is op het moment dat u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Ditzelfde bedrag wordt nogmaals bevestigd in de bevestigingsmail.

 

4.04

Producten die in het winkelmandje, of in ons geval het kruiwagentje, zijn geplaats kunnen tussentijds wel van prijs veranderen.

 

4.05

Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de Kornuyt WebShop worden gecorrigeerd.

 

 

Artikel 5 – Betaling

 

5.01

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het enkel verstrijken van deze termijn leidt ertoe dat de Koper in verzuim is. Afwijkende betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

 

5.02

Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is deze een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een ingegane maand als een volle maand wordt verrekend.

 

5.03

Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook die de Kornuyt WebShop heeft moeten maken als gevolg van de door de Koper niet nagekomen betalingsverplichtingen.

 

5.04

In geval van niet-tijdige betaling is de Kornuyt WebShop bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot aan het moment dat de Koper aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Onder deze betalingsverplichtingen valt ook de betaling van de verschuldigde rente en alle aanvullende kosten die door de Kornuyt WebShop zijn gemaakt om de betaling te innen.

 

 

Artikel 6 – Aanbiedingen

 

6.01

Aanbiedingen op de Kornuyt WebShop gelden uitsluitend zolang de voorraad strekt.

 

6.02

Aanbiedingen zijn slechts geldig voor de duur zoals vermeld in de desbetreffende aanbieding. De voorwaarden die tijdens een aanbieding van kracht zijn worden op de internetsite geplaatst en kunnen afwijken van onze Algemene Leverings- & Betalingsvoorwaarden.

 

6.03

Informatie, afbeeldingen, mededelingen hetzij mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven wat betreft alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De Kornuyt Webshop is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen c/q versprekingen.

 

6.04

Aanbiedingen gelden uitsluitend voor de in de aanbieding vermelde hoeveelheden. Indien afwijkende hoeveelheden worden besteld behoudt de Kornuyt Webshop zich het recht voor de prijs dientengevolge aan te passen.

 

6.05

U kunt niet achteraf reclameren c/q aanspraak maken op een korting indien u een product voor de reguliere verkoopprijs heeft aangeschaft terwijl dit op een later tijdstip voor een actie c/q korting in aanmerking komt.

 

 

Artikel 7 – Levering & leveringstijd

 

7.01

Wij doen onze uiterste best uw bestelling zo snel mogelijk en binnen de gestelde termijn af te leveren. Opgegeven levertijden gelden slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn.

 

7.02

Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

7.03

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico van de Kornuyt Webshop over op de Koper.

 

7.04

Afwijkingen in de gekozen kleur zijn mogelijk, reclameren hierover daarentegen niet.

 

7.05

Wij leveren onze producten uitsluitend binnen Nederland. Helaas kunnen wij geen bestellingen accepteren voor de Waddeneilanden.

 

 

Artikel 8 – Controle & herroeping recht

 

8.01

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en eventuele gebreken, met betrekking tot kwaliteit en kwantiteit, binnen 48 uur schriftelijk te melden aan de Kornuyt Webshop.

 

8.02

Indien vast is komen te staan dat er sprake is van een gebrek en dit tevens tijdig is gemeld zal de Kornuyt Webshop gebrekkige producten vervangen dan wel maximaal de factuurwaarde van de desbetreffende producten vergoeden,

 

8.03

U heeft 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over uw aankoop dan kunt u dit product retourneren. Voor de voorwaarden waaronder producten geretourneerd kunnen worden dient u Artikel 9 – Retourneren te raadplegen.

 

 

Artikel 9 – Retourneren

 

9.01

Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen producten volgens afspraak met en volgens de Kornuyt WebSite procedure retour genomen worden.

9.02

Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

9.03

Producten die aan ons worden geretourneerd dienen voorzien te zijn van de originele verpakking en verstuurd te worden in de originele verzendverpakking.

9.04

Producten dienen volgens onze voorschriften opgeslagen te zijn.

9.05

Indien de Koper producten afneemt die speciaal voor hem/haar zijn vervaardigd en correct zijn wat betreft kleur en samenstelling vervalt het herroepingsrecht. Verder kunnen producten met een beperkte houdbaarheid en aangebroken verpakkingen niet worden geretourneerd. Dit geld uiteraard ook wanneer alleen de verzegeling is verbroken.

9.06

Bij retourname worden de vrachtkosten voor bezorging en retourvracht in mindering gebracht op het totaal van het factuurbedrag. Daarnaast wordt per retourname 5 % handlingskosten met een minimum van € 100,- in rekening gebracht.

Indien u vooraf heeft betaald ontvangt u een creditfactuur waarop het door u betaalde bedrag minus de vracht- en handlingskosten wordt vermeld. Het resterende bedrag wordt teruggestort op het rekeningnummer waarmee de oorspronkelijke transactie is betaald.

 

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 

10.01

Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de Koper nadat deze volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst met de Kornuyt Webshop, met inbegrip van rente en andere kosten.

 

10.02

De Koper mag de producten niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op andere wijze bezwaren voordat het eigendom definitief is overgegaan.

 

 

Artikel 11 – Garantie en aansprakelijkheid

 

11.01

Voor door de Kornuyt Webshop geleverde producten geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt afgegeven. Aansprakelijkheid van de Kornuyt Webshop ten aanzien van de producten is beperkt tot de garantie van de fabrikant.

 

11.02

De aansprakelijkheid van de Kornuyt Webshop is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

11.03

De Kornuyt Webshop is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 

11.04

Garantie is in ieder geval uitgesloten indien:

1 De slijtage als normaal kan worden beschouwd;

2 Er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met

toestemming van C. Kornuyt B.V. of de fabrikant zijn verricht;

3 De originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

4 De gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

5 De technische- en gebruiksvoorschriften van de fabrikant niet zijn opgevolgd;

6 De beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

 

11.05

De Koper zal de Kornuyt Webshop vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen de Kornuyt Webshop

 

11.06

De toepassing van de producten geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van Koper.

 

11.07

Adviezen van de Kornuyt Webshop met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden uitdrukkelijk slechts als vrijblijvende aanwijzingen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 

11.08

Omdat de producten veelal worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, is de applicatie van bouw chemische producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Wij kunnen namelijk niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.

 

11.09

Het is mogelijk dat de Kornuyt Webshop op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief, de Kornuyt Webshop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

 

Artikel 12 – Klachten en garantie

 

12.01

Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons te worden gemeld. Wij nemen vervolgens contact op met de bezorger in kwestie betreffende de levering van uw product. Uiteraard maken wij voor het verzenden van uw producten gebruik van gerenommeerde bezorgdiensten die hun uiterste best doen de producten onbeschadigd en binnen de afgesproken tijd te bezorgen.

 

12.01

Klachten over het product zelf dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij nemen voor u contact op met de fabrikant of groothandel en zullen in deze bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt lossen wij het probleem zelf voor u op.

 

12.01

Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk.

 

12.01

Op de producten die wij leveren is garantie van toepassing. De termijn van deze garantie is afhankelijk van het product en vindt u terug bij de productomschrijving. Op verbruiks- en gebruiksproducten zoals uitdeelcadeautjes bieden wij slechts een beperkte garantie. Indien u een gebrek of defect ontdekt verzoeken wij u hier binnen 48 uur na levering schriftelijk melding van te doen.

 

12.01

Wanneer er zich gebreken openbaren binnen de garantieperiode, kunnen wij, maar niet zonder meer, overgaan tot restitutie van het volledige aankoopbedrag. Dit geldt uiteraard niet wanneer er sprake is van opzet of een bewuste beschadiging.

Indien er gebreken openbaren na het verstrijken van de garantietermijn verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Mogelijk is de schade in dit geval te verhalen op uw verzekering.

In alle situaties geldt dat er zonder aankoop bon niet overgegaan kan worden tot restitutie van een deel c/q de volledige aankoopsom.

Na het verstrijken van de garantietermijn komt ook de nieuwwaarde te vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op basis van dagwaarde.

 

 

Artikel 13 – Overmacht

 

13.01

In geval van overmacht is de Kornuyt Webshop niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

13.02

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

 

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

 

14.01

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de Kornuyt Webshop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

14.02

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

 

14.03

Het is de Koper verboden gebruik te maken van en wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten, tenzij het alleen maar gaat om privégebruik in relatie tot het product zelf.

 

 

Artikel 15 – Persoonsgegevens

 

15.01

De Kornuyt Webshop zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

 

15.02

Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt. Hierover leest u meer in onze Privacy Policy.

 

15.03

Sinds 5 juni 2012 zijn websites verplicht vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. Lees hierover meer in onze Privacy Policy.

 

 

Artikel 16 –  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

16.01

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

16.02

In geval van uitleg van inhoud en strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.

 

16.03

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

16.04

Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van de Kornuyt Webshop of overeenkomsten gesloten met de Kornuyt Webshop worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.