ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN C. KORNUYT B.V.

 

 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘KORNUYT’ verstaan de besloten vennootschap

‘C (Cor) Kornuyt B.V.’ als gebruiker van deze voorwaarden en onder ‘opdrachtgever’ de andere partij. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten door KORNUYT gedaan of aangegaan en alle daaruit volgende handelingen tussen KORNUYT en de opdrachtgever. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door KORNUYT zijn aanvaard. Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kunnen slechts schriftelijk geschieden. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

 • Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij en voor zover uitdrukkelijk anders is vermeld en zijn geldig voor een duur van 90 dagen te rekenen vanaf de datering van de aanbieding c/q prijsopgave. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van schriftelijke aanvaar­ding door KORNUYT van een schriftelijke opdracht ofwel indien zij met de uitvoering van het werk aanvangt. KORNUYT kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
 • Alle aanbiedingen en opdrachten worden gedaan respectievelijk aanvaard op basis van schrifte­lijk aan KORNUYT verstrekte gegevens, merken, hoeveelhe­den en tekeningen. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag KORNUYT de aanbieding aanpassen en komen de eventuele extra kosten voor rekening van opdrachtgever. In alle gevallen zullen andere eventuele tevoren gemaakte afspraken of gedane toezeggin­gen, die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet schriftelijk zijn bevestigd, met de totstandko­ming van de overeenkomst zijn vervallen.
 • Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag KORNUYT dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 • Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan eerdere door KORNUYT gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 • De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat KORNUYT op de geplande datum met de werkzaamheden kan aanvangen en hij is jegens KORNUYT verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van KORNUYT en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat KORNUYT tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde vergunningen, beschikkingen en ontheffingen en over de overige voor het werk benodigde gegevens. Hij zorgt er tevens voor dat KORNUYT op zijn kosten kan beschikken over de voor het werk benodigde water en energie en de daarvoor nodige aansluitingsmogelijkheden, en dat het verticale transport op de bouw, zoals de daarvoor bestemde hijswerktuigen, tijdig en kosteloos op de juiste plaats beschikbaar is.
 • De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de toegangswegen tot de aangewezen bouwplaats geschikt zijn voor transport van materieel, dat er mogelijkheid is voor opslag en montage en, tenzij anders overeengekomen, voor afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken en dat door derden uit te voeren werkzaam­heden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van KORNUYT behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever KORNUYT hiervan terstond in kennis te stellen. Indien hierdoor, of door andere omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, de aanvang en/of de voortgang van het werk wordt vertraagd, dient de daaruit voor KORNUYT voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden
 • Indien de aanvang van het werk van KORNUYT wordt vertraagd door niet aan haar te wijten omstandigheden, moet de opdrachtgever KORNUYT de daarmee verband houdende schade en kosten vergoeden en heeft KORNUYT het recht op verschuiving van de opleveringsdatum, ook als zij daarom niet vraagt, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 • KORNUYT kan naar eigen inzicht derden inschakelen om de door haar aangenomen werkzaamheden te laten uitvoeren.
 • Het door KORNUYT geproduceerde bouwafval dient door en voor rekening van de opdrachtgever te worden afgevoerd. Het bouw chemisch afval kan door KORNUYT worden afgevoerd, voor de afvoer hiervan wordt bij de opdrachtgever € 1,75 per kg. in rekening gebracht.

ARTIKEL 4 RISICO

De opdrachtgever draagt het risico voor:

 • schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn, dan wel zijn voorgeschreven of betrokken moeten worden bij een voorgeschreven leverancier en voor de niet tijdige levering van bedoelde zaken;
 • voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften;
 • voor ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen;
 • voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen;
 • voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan;
 • Indien materialen, onderdelen of gereedschappen op het werk worden opgeslagen dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat beschadiging of ontvreemding hiervan niet mogelijk is.

ARTIKEL 5 LEVERINGSTERMIJN

 • De overeengekomen leveringstermijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukke­lijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de opdrachtgever KORNUYT derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 • De overeengekomen leveringstermijn gaat in nadat alle voor het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van KORNUYT, daarover volledige overeenstemming is bereikt en aan de betalingsvoorwaarden overeenkomstig artikel 7 is voldaan.
 • Een overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht tot het vorderen van vergoeding van directe of indirecte schade of vergoeding van welke kosten dan ook, of ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloei­ende verplichting.
 • Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, hetzij wanneer KORNUYT aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedge­keurd dan wel aanvaard, hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat KORNUYT schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die tijd goed te keuren dan wel te aanvaarden, hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 • Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functione­ren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan. De oplevering ontslaat KORNUYT van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken en laat het risico van het werk overgaan van KORNUYT naar de opdrachtgever.

ARTIKEL 6 VERREKENING VAN MEER- OF MINDERWERK

De opdrachtgever kan KORNUYT voor of tijdens de uitvoering van een werk verzoeken wijzigingen in het werk aan te brengen. Meerwerk zal schriftelijk worden opgedragen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van KORNUYT op het in rekening brengen van de kosten. De kosten voor meerwerk zullen separaat aan opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 7A TARIEVEN EN NIET-TIJDIGE BETALING ZAKELIJK VERKEER

 • Betaling door de opdrachtgever geschiedt in termijnen in evenredigheid met de voortgang of tijdsduur van het werk, zonder recht op korting of verrekening. Kortingen onder welke benaming ook mogen nimmer in mindering worden gebracht. Bij de betaling is schuldvergelijking nimmer toegestaan noch is het de opdrachtgever toegestaan dat hij enige betalingsverplichting jegens KORNUYT opschort; Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling steeds als volgt te geschieden:
  • 50% bij opdracht uiterlijk 14 dagen voor aanvang
  • 20% voor aanvang werkzaamheden uiterlijk 7 dagen voor start werkzaamheden
  • 30% na de oplevering van het werk en uiterlijk 14 dagen na factuurdatum
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn verbeurt de opdrachtgever een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke handelsrente verhoogd met 2% procent voor elke maand (een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen) over het niet tijdig betaalde bedrag.
 • Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning der niet-tijdig betaalde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig betaalde bedrag met een minimum van € 150,00.
 • De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande in gebrekenstelling opeisbaar zijn in de volgende gevallen:
  1. indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatelestelling is aanhangig gemaakt;
  2. enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de opdrachtgever wordt gelegd;
  3. bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot het metterwoon verlaten van Nederland blijkt;
  4. indien de opdrachtgever een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is, dezelve in liquidatie treedt, wordt ontbonden of een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt, dan wel een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt.
 • Indien de opdrachtgever bezwaar wenst te maken tegen de factuur dient dit binnen 14 dagen na datering van de factuur te geschieden. Wanneer geen bezwaar binnen deze termijn wordt gemaakt geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Een eventueel bezwaar tegen de factuur schort de betalingsverplichting niet op.

 

ARTIKEL 7B NIET-TIJDIGE BETALING CONSUMENTEN

 • De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet de consument dat niet, dan zendt KORNUYT na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
 • Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is KORNUYT gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 • Door KORNUYT gemaakte buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.
 • Indien de consument met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is KORNUYT gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van KORNUYT op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.
 • KORNUYT blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Indien KORNUYT een aan de consument verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, is hij in verzuim. Indien de ondernemer na daartoe door de consument te zijn gemaand niet alsnog binnen 10 dagen betaalt, is de consument gerechtigd te handelen overeenkomstig de leden 2 en 3 van dit artikel.

 

ARTIKEL 8 ZEKERHEIDSTELLING

KORNUYT is steeds gerechtigd om na het sluiten van de overeenkomst naar haar oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsver­plichtingen van de opdracht­gever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de opdrachtgever de verlangde zekerheid te stellen, of indien opdrachtgever enige betalingsver­plichting niet nakomt en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling van één week, geeft KORNUYT het recht om zonder rechterlijke tussen komst hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen en het reeds alsdan geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen. Alle tot dan toe door KORNUYT gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

 

ARTIKEL 9 ANNULERING

 • Als opdrachtgever de overeenkomst annuleert, moet opdrachtgever de kosten vergoeden die hierdoor door KORNUYT gemaakt moeten worden en de kosten die KONRUYT al heeft gemaakt (waaronder winstderving) met een minimum zoals opgenomen in onderstaande staffel
 1. bij annulering tot 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 30 % van de offerte;
 2. bij annulering langer dan 1 dag korter dan 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 50 % van de offerte;
 3. bij annulering 1 dag of korter voor de aanvang van de werkzaamheden: 70 % van de offerte.
 • KONRUYT mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan opdrachtgever te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
 1. opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
 2. er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.

KONRUYT hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan opdrachtgever en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert opdrachtgever direct in verzuim.

KORNUYT heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren.

 

ARTIKEL 10 MONSTERS

 • Indien door ons een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
 • Geringe kleur-, en structuurverschillen zijn toelaatbaar. De opdrachtgever vrijwaart ons terzake van enige aansprakelijkheid voor eventuele kleurafwijkingen en/of verkleuringen.

 

ARTIKEL 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • Alle door KORNUYT in het kader van de overeenkomst geleverde zaken (zoals materialen en onderdelen) blijven eigendom van KORNUYT zolang de opdracht­gever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtin­gen verschuldigd mocht worden.
 • Door KORNUYT geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door opdrachtgever niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan KORNUYT ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is KORNUYT gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens KORNUYT bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 • KORNUYT is gerechtigd de zaken waarvan zij de eigendom heeft terug te nemen. Opdrachtgever machtigt KORNUYT de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 • Indien een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet opdrachtgever dit KORNUYT zo snel mogelijk laten weten.

 

ARTIKEL 12 RECLAMES EN GARANTIE

 • Alle gebreken aan geleverde zaken, of het uitgevoerde werk, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na de oplevering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als directe gevolg van een onjuistheid in de door ons ontworpen constructie, gebrekkige verwerking of gebruik van materiaal, waarvan wij hadden kunnen weten, dat dit ondeugdelijk was, worden door ons kosteloos gerepareerd, herleverd of hersteld (naar onze keuze). Onze garantie bevat geen verplichting tot vergoeding van schade, welke door herlevering, herstel of anderszins voor de opdrachtgever mocht ontstaan.
 • Garantie geldt niet wanneer er sprake is van overmacht.
 • Garantie wordt alleen gegeven als opdrachtgever aan alle (financiële) verplichtingen heeft voldaan.
 • Iedere aanspraak op garantie vervalt, wanneer de door KORNUYT geleverde producten door opdrachtgever of derden onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt en/of de door KORNUYT gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd. Ook geldt geen garantie als het gaat om normale slijtage.
 • Een beroep op garantie dient door de opdrachtgever schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk omschreven plaats te vinden. Kornuyt is gerechtigd de behandeling van een beroep op garantie op te schorten indien de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.
 • Indien bij uitgevoerd werk of bij de levering andere zichtbare gebreken worden geconstateerd, moeten hierover binnen acht dagen na de constatering daarvan worden gereclameerd.
 • Reclames dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk ter kennis van KORNUYT worden gebracht.
 • Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 • Indien KORNUYT aantoonbaar tekort is geschoten behoudt KORNUYT zich het recht voor om binnen een redelijke termijn nadat KORNUYT op de hoogte is gebracht door opdrachtgever de door haar verrichte diensten te verbeteren, het product te vervangen, dan wel het ontbrekende alsnog te leveren. Wanneer KORNUYT binnen de gestelde termijn deugdelijk heeft gepresteerd en de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 • Garantie wordt verleend indien de opdrachtgever aan alle (financiële) verplichtingen heeft voldaan.

 

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

 • Indien KORNUYT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • KORNUYT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat KORNUYT is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • KORNUYT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet als deze direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. KORNUYT is alleen aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 • De aansprakelijkheid van KORNUYT is beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade door verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien het maximum bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, is KORNUYT alleen aansprakelijk tot de hoogte van bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
 • KORNUYT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KORNUYT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan KORNUYT toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • KORNUYT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Iedere aansprakelijkheid vervalt wanneer niet binnen één jaar een beroep is gedaan op de tekortkoming en KORNUYT niet binnen één maand na ontdekking van de tekortkoming door opdrachtgever schriftelijk in kennis is gesteld.

 

ARTIKEL 14 VRIJWARING

 • De opdrachtgever vrijwaart KORNUYT, dan wel stelt KORNUYT schadeloos, voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere(n) dan aan KORNUYT toerekenbaar is, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
 • Indien KORNUYT uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden KORNUYT zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is KORNUYT, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van KORNUYT en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 15 OVERMACHT

 • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinde­ren en die niet aan KORNUYT zijn toe te rekenen, die zij bij het sluiten van de overeen­komst niet kende en waarmee zij redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van KORNUYT aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen en voorts alle overige zaken buiten de schuld of risicosfeer van KORNUYT ontstaan.
 • KORNUYT kan de uitvoering van de overeenkomst bij overmacht opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat hiervoor schadevergoeding verschuldigd is.
 • Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk ontbinden. KORNUYT is aan opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd.

 

ARTIKEL 16 GESCHILLEN

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KORNUYT partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 • Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en KORNUYT, dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen worden beslecht door arbitrage volgens het reglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.
 • In afwijking van het voorgaande lid is KORNUYT bevoegd het geschil te laten beslechten door de gewone rechter. Alsdan is de rechter in de vestigingsplaats van KORNUYT bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft KORNUYT het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

ARTIKEL 17 VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17065328
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met KORNUYT.
 • KORNUYT kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 • KORNUYT kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.